• არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვისას მთავარ ასპექტს წარმოადგენს საინჟინრო დაგეგმარების ეფექტიანად წარმოება. გამომდინარე აქედან ჩვენ უკვე შემუშავებული გვაქვს სტანდარტიზებული მეთოდები ასეთი სახის ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის. საქართველოს, როგორც სატრანზიტო დერეფნის მახასიათებლებისა და შეზღუდვების გათვალისწინებით არ არსებობს ობიექტი/ტვირთი რომელიც არ შეგვიძლია რომ არ გადავზიდოთ.